måndag 28 juni 2010

Sabuniklanen - en del av de trojanska hästarna?


Fler och fler människor i Sverige frågar sig säkert vad som egentligen menas med denna invandring. Det är krig i Afghanistan och svenska soldater är ”närvarande” där. Så uttrycker sig våra politiker. Svenska soldaters ”närvaro” där. Vilket språkbruk. Varför kommer då afghanska unga pojkar hit?

Det finns en agenda för detta som pågår och alla som ännu inte tagit del av artiklarna om Det revolutionära nätverket, del 1, 2, 3 och 4 rekommenderas att läsa dessa noga. Det är inte en tillfällighet att fler och fler från olika kulturer kommer till Sverige. Yttersta vänstern och yttersta högern förenas i en kamp för att utplåna vårt land.

Vi vet De nya moderaterna och deras inställning.

Det här är Göran Lindblad. Han är moderaternas ”integrationspolitiske” talesman. Han uttalade år 2002 att Sverige bör ta emot 2 miljoner invandrare på 15 år.

Vad gör egentligen familjen eller klanen Sabuni här i Sverige? Finns det inte mycket att uträtta och genomföra i deras eget hemland Zaire?

Så här skriver Demokratbloggen

” Familjens överhuvud är kommunisten Marurice Sabuni som flydde från fängelse i Zaire.”

Vidare:
Citat:
Kommunister är som alla vet några av de mest förrädiska och onda människor som finns, vilket förklarar varför kommunister och muhammedaner gillar att samarbeta, två av ondskans axelmakter (finns betydligt fler men dessa två är väldigt stora sett till antalet utövare av respektive ideologi/religion).

Här berättar Nyamko Sabuni själv om att fadern är en politisk flykting men som alla muhammedaner och kommunister så väljer de inte att tala i klarspråk om det hela för hon nämner som sagt inte att pappan är kommunist ´Min far är politisk flykting från Kongo-Kinshasa, f.d. Zaire. Han lyckades fly från fängelset i Zaire och tog sig till Tanzania.´slut på citat.

På sin egen hemsida skriver hon:

”Personligt om mig

Jag är barn till en politisk flykting från Kongo-Kinshasa. Jag föddes i exil i Burundi och kom till Sverige 1981, tolv år gammal. Väl i Sverige bosatte sig min familj i Kungsängen där jag vuxit upp och fullgjort min grundskole- och gymnasieutbildning. På universitet och högskolor har jag bl a läst kurser i juridik, migrationspolitik och information och kommunikation.

Hösten 2002 valdes jag in i riksdagen, 33 år gammal. Under mitt politiska uppdrag var jag tjänstledig från kommunikationsbyrån Geelmuyden.Kiese.

Jag var ledamot i Näringsutskottet där jag jobbade med näringslivsfrågor. Min profil vid sidan av utskottsarbetet har länge varit frågor som rör jämlikhet och jämställdhet.”
På denna bild minglar hon med festfixaren Bindefeld. Blev bjuden till Mallorca då denne man fyllde år.


Fråga er mer än en gång varför de som kommer hit är alla kommunister.

Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin i en intervju i Göteborgs-Posten den 22 oktober 2000.
”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

torsdag 24 juni 2010

Planerna för nationen Sveriges undergång

Är det en tillfällighet att Gunnar Wetterberg, politiskt korrekt och samhällspolitisk chef på SACO, skriver om det stora problemet med 90-talets barnkullar på DN Debatt. Det är värre än 40-talisternas äldreomsorg.

Så här skriver han:
”Bostadselände och dålig skola präglar 90-talisternas framtid, skriver Sacos Gunnar Wetterberg. De stora barnkullarna från 90-talet är ett större och mer akut samhällsproblem än 40-talisternas äldreomsorg. Inom några år tvingas gymnasierna och högskolorna ta emot betydligt fler elever än i dag, samtidigt som många lärare pensioneras. Om vi inte lyckas få fram fler skickliga lärare får studenterna sämre utbildning. Något som kommer att prägla hela deras yrkesliv. Frågan är dessutom om 90-talisterna får någonstans att bo. Risken för ett nytt ungdomsbostads¬elände, som på 60-talet, är överhängande. Det är de ännu inte röstberättigade 90-talisterna som borde få ställa de viktigaste frågorna i valrörelsen, skriver fackförbundet Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg.”

Vilka är det som står för de stora barnkullarna? Tidigare har det klagats på att svenska kvinnor föder för få barn. Så varför inte tala i klartext. Det är berikarna som i genomsnitt föder 5-6 barn som nu måste ha bostäder, kanske ett rum för varje barn!

Läs artikeln Mellanboende för 60-70-åringar så förstår var och en hur framtiden kommer att bli. Tvångsförflyttningar av människor som äger sin bostad och har några rum för mycket!!!

Planerna för Sveriges undergång III
Av demokratbloggen

Här kan du läsa första och andra delen.
8. Rekvirering av fastigheter vid massflykt
§ 19 Fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten får genom rekvisition tas i anspråk med nyttjanderätt under begränsad tid för det ändamål som anges i § 20. Genom rekvisition får även särskild rätt till fastighet eller del av fastighet för samma tid upphävas eller begränsas, om rättigheten tillkommer annan än staten.

Med särskild rätt, som nu sagts, avses nyttjanderätt och servitut och liknande rätt. Om sådan rätt rubbas genom rekvisition gäller bestämmelserna om rekvisition av fastighet i tillämpliga delar. Rekvisition riktas mot fastighetens ägare eller innehavaren av fastigheten eller särskild rätt till denna. Bestämmelserna i denna lag om fastighet äger motsvarande tillämpning i fråga om byggnad på annans mark.

§ 20 Rekvisition får, när andra lösningar inte utan avsevärd olägenhet kan komma i fråga, ske för att tillgodose kommuns, polismyndighets eller Statens Invandrarverks ofrånkomliga behov av lämpligt belägna och utformade utrednings- och inkvarteringslokaler så att de uppgifter som enligt denna lag åvilar kommun eller myndighet kan fullgöras på ett riktigt sätt och att enlighet med intresset att bereda de skyddssökande ett så värdigt och mänskligt mottagande- och vistelse som möjligt.

Fastighet, del av fastighet eller särskild rätt till fastighet, som oundgängligen behövs för någons förvärvsverksamhet får inte utan absolut tvingande skäl tas i anspråk genom rekvisition.
§ 21 Ägare eller innehavare av egendom, som tas i anspråk enligt § 19, är skyldig att, i förekommande fall, mot särskild ersättning, godta att inredning eller utrustning som hör till egendomen flyttas eller ändras och att även i övrigt tåla de åtgärder i fråga om egendomen som befinns nödvändiga för att egendomen skall kunna användas för ändamål som sägs i § 20. När rekvisitionen upphör, skall egendomen på statens försorg eller på dess bekostnad så långt möjligt återställas i sitt tidigare skick.

§ 22 Rekvisition enligt denna lag förutsätter tillstånd av regeringen. Framställning om tillstånd enligt första meningen får göras av berörd kommun eller myndighet och skall innehålla:
* uppgift om de omständigheter på vilket det grundas och det ändamål för vilket rekvisition krävs.
* angivande av fastighet som berörs av rekvisitionen,
* namn och adress på samtliga kända sakägare.
I övrigt skall den som gör framställningen ombesörja den utredning som kan anses behövlig för att framställningen skall kunna bedömas på ett så fullständigt sätt som möjligt. Den vars rätt avses skola tas i anspråk skall höras över framställningen.

§ 23 I tillstånd till rekvisitionen skall anges den tid under vilken fastigheten får disponeras. Tillståndet får förlängas. Har någon fastighet, del av fastighet eller särskild rätt till fastighet tagits i anspråk för längre tid än 9 månader, skall frågan om meddelande tillstånd fortsättningsvis skall gälla eller förlängas underställas riksdagen. Därvid äger § 6 andra stycket motsvarande tillämpning.

§ 24 Meddelas tillstånd om rekvisition får, om inte regeringen bestämmer annat, avsedd fastighet eller rätt till fastighet tas i anspråk utan hinder av att frågan om ersättning och andra med rekvisitionen sammanhängande spörsmål inte slutligen avgjorts.

§ 25 Den vars fastighet eller särskilda rätt tas i anspråk genom rekvisition har rätt till skälig ersättning av staten för den förlust, skada eller intrång som han eller hon härigenom lider. När ersättningen skall bestämmas gäller ersättningsreglerna i 29-36 §§ förfogandelagen (1978:262) i tillämpliga delar.

Är parterna oense om förlustens, skadans eller intrångets omfattning eller om ersättningens skälighet, skall frågan avgöras av den domstol inom vars dom område egendomen är belägen på talan av den mot vilken rekvisitionen riktar sig. Denne har dock alltid rätt att i avbidan på lösningen att den uppkomna tvisten utan dröjsmål utfå den ersättning jämte ränta som staten för din del vitsordat som skälig.
§§ 19-25 handlar om att myndigheterna i händelse av ”massflykt” tar sig rätten att rekvirera de lokaler som man anser sig ha behov av. När det gäller myndigheterna utökade behov av lokaler för tjänstemän, så rekvirerar man förmodligen, i första hand tomma kontorsfastigheter. I andra hand ”hyr” man in sig hos befintliga företag som får maka på sig.

När det gäller behov att inkvartera ”massimmigranter” rekvireras i första hand outhyrda lägenheter i flerfamiljshus. Men dessa lägenheter kommer naturligtvis inte att förslå långt om 500 000 människor skulle behöva inkvarteras. I andra hand kommer myndigheterna att rekvirera svenskarnas sommarställen.

Bestämmelserna är så utformade att lokaliteterna kan rekvireras för obestämd tid framöver. Tillstånden kan bara förnyas och förnyas. Ägaren får finna sig att fastigheten görs om och ändras allt för att passa det behov som den har rekvirerats för. Ägaren får finna sig i att staten bestämmer ersättningen för intrånget! Erfarenheten visar att när främlingar huserat på hotell eller lägenhet, så kan den fullständigt slitas ner på ca ett år.

9. Massflykt – sammanfattning och slutsatser
I realiteten säger den svenska regeringen på fullt allvar i utredningen, ”Massflykt till Sverige”, att ”vi är beredda att ta emot en halv miljon massflyktingar från andra länder även om det leder till vårt lands undergång”.

Till kaptenerna på smuggelfartygen talar man i förväg om vilka hamnar de skall söka sig till. Svenska kustbevakningen militära enheter skall övervaka trafiken och dirigera fartygen till lämplig hamn. På kajen väntar då insatspersonal.
Liksom tidigare tror sig regering och myndigheter kunna ”informera” bort den svenska befolkningens motstånd genom kraftfulla insatser av massmedia. Man säger i ett avsnitt ”Information till allmänheten” att behovet av information kommer att vara mycket stort såväl på lokal som på central nivå.

Varför skulle den svenska befolkningen vara mer benägen att tro på den propaganda som sprids i en ”massflyktsituation” när den djupt misstror dagens informationskampanjer. Det är beklämmande och ansvarslöst att lägga fram propositioner som leder till lagförslag som möter upp scenarion som innehåller slutsatser att vårt land skulle gå under!

Om sådana människomassor skulle närma sig landets gränser så måste de avvisas! Detta är den blodiga sanningen! (När detta skrevs så fanns inte Öresundsbron).

Ett antal politiker och sakkunniga tjänstemän har involverats i det nästan 3-åriga utredningsarbetet som inleddes av den borgerliga regeringen med Anders Björk som försvarsminister. Den socialdemokratiska regeringen tog över och nya sakkunniga tillsattes.

Mekaniskt har alla jobbat vidare med planer som innebär att landet går under om värsta scenariot skulle förverkligas. Var och en har utrett sin lilla bit och ingen ser helheten. I slutändan dimper direktiv ner på borden hos Sveriges kommunstyrelser som nu uppmanar dem att planera för att ta emot 5 % massflyktingar räknat i antal av kommunens nuvarande befolkning.

Man tar detta enbart som en pålaga i mängden som ånyo möblerar om den kommunala budgeten. Få i kommunfullmäktige inser att landet bryter samman om kommunerna tillsammans tar emot en halv miljon massflyktingar!

Vad är det som får ÖCB att tro att massflyktingarna snällt skulle stanna kvar på kommunanvisade platser? De kommer naturligtvis att plundrande dra framåt till storstadskommunernas getton och påskynda landets sönderfall.

SOU Fö 1992:03 saknar ekonomisk konsekvensanalys! I analogi med beräkningarna för att ta hand om ca 100 000 människor från Bosnien så hamnar nu kostnaderna för att försörja 500 000 människor stadda på massflykt i storleksordningen, minst 60-70 snarare, 100 miljarder.

Varför finns det ingen ansvarskännande politiker som ser helheten som vågar skrika: ”STOPP vi håller ju på att planera för att Sverige skall gå under.


Hur kommer det sig att politikerna inte har förmågan att ta till sig innehållet i sina egna offentliga utredningar och övriga därtill förknippade dokument? Det är ofattbart att Sveriges riksdag kan klubba igenom lagförslag som möter upp scenarion med slutsatsen att vårt land skulle gå under. Den liberala demokratin tillåter att landet raseras.

Statens Räddningsverk har i alla fall i ett PM från maj 1995 (Int 81-70/94) talat om att nuvarande förråd innehåller förläggnings- och försörjningsutrustning för c:a 8.000 massflyktingar.

Ledande politiker, som medverkat i utredningen ”Massflykt till Sverige” (prop. 1993/94:94), har inte det svenska folkets intresse för ögonen! De handlar destruktivt och är beredda att ta hit människomassor från andra länder med konsekvenser som kan leda till landets undergång! Politikerna berättar i klarspråk för främmande fartygsbesättningar att det är fritt att komma till de hamnar som namnges i ”Delbetänkande av Hot- och riskutredningen”.

På kajen väntar en hel armada med insatsfordon. I slutsatserna kring det tredje scenariot (500 000 asylsökande) antas med fog att det svenska samhället bryter samman inför påfrestningar och oroligheter i landet icke minst orsakad av en explosionsartad kriminalitet.

Landstinget antog vidare att många av dem har smittosamma sjukdomar och är undernärda! Polismyndigheterna befarar att ett stort antal bank- och butiksrån kommer att äga rum. Demonstrationer, opinionsyttringar och sammanstötningar mellan svenskar och främlingarna antas uppstå på många ställen.

Utredningen saknar helt ekonomisk konsekvensanalys! I analogi med beräkningarna för att ta hand om ca 100 000 människor från Bosnien så skulle kostnaderna för att försörja 500 000 människor, stadda på massflykt i storleksordningen, hamna på minst 60-70 snarare, 100 miljarder.

Finansiering av katastrofen kommer i första hand att ske via fortsatta reduceringar i befintliga socialförsäkringssystem. I andra hand kommer statsmakterna att försöka låna upp kapital eller sätta fart på utförsäljningen av statliga bolag!

MAGNA CHARTA SVECIA
Så här börjar första delen:

”Från en landsman
I år är det valår – 2010 blir ett ödesår för Sverige – tänk efter före…
Det som du nu kommer att läsa, står inte skrivit i någon dagstidning i Sverige. Ingenting av detta visas eller omtalas heller på TV, eller berättas om i radion, av den enkla anledningen: det är officiellt totalförbjudet att informera, upplysa och skriva om dessa följande teman i svensk massmedia. Det ingår i det politiska etablissemangets nationella koncept att föra folket bakom ljuset.”

VÅGA VARA SVENSK och KOM IHÅG!! Sverige är den enda plats på jorden som vi kan kalla vår plats på jorden.


Det tryckta sammandraget av vitboken har nu anlänt från tryckeriet och ett exemplar är på väg till envar som bidragit ekonomiskt till tryckningen, liksom till den som beställt exemplar fram t.o.m. måndag.
Sammandraget är på 184 sidor och kostar 60 kr + porto (33 kr).
Beställningar kan ske genom att sätta in 93 kr på
postgiro 80 73 30 – 6.

Varför importerar Socialdemokraterna och Mona Sahlin muslimer?


Dala-Demokraten, publicerad: 2010-06-23 05:50
Hur skulle en normalt funtad människa klara av att praktiskt taget varje dag öppna tidningen eller slå på radio eller TV och få höra att folk inte har något förtroende för en? Det är så Mona Sahlin har det, dag ut och dag in. Jag tror aldrig jag sett maken till en så utdragen, varaktig och tidvis intensiv nerknackning av en enskild politiker.

Visserligen brukar just socialdemokratiska partiordföranden utsättas för rätt mycket personförföljelse - så har det varit från Palme till Persson. Det beror i hög grad på att media är så enastående borgerligt dominerat; nio av tio tidningar är borgerliga. Det underläget har förvärrats de senaste tjugo åren vilket gjort socialdemokratiska politiker än mer försvarslösa. Samtidigt är socialdemokratin - liksom även de andra partierna - inte längre folkrörelser i samma utsträckning som förr. Det finns inte längre så många opinionsbildare i vardagen, på arbetsplatser eller varhelst människor möts. Den bild som media sätter av en politiker står alltmer oemotsagd.

I det läget blir en socialdemokratisk partiordförande mer utsatt idag än någonsin tidigare. I fallet Sahlin förstärks det av att hon är kvinna. Särskilt äldre människor, både inom arbetarrörelsen och på den borgerliga kanten, verkar ha ett problem med det. Det säger något om hur illa ställt det är med jämställdhetsidealen för närvarande.

Själv var jag inte förtjust när Mona Sahlin valdes till sin post. Men det var ideologiska invändningar: Hon hade suttit för länge i s-toppen, var för präglad av åttio- och nittiotalens politik och jag tyckte hon saknade förmåga att nyformulera en röd och grön ideologi som bygger på jämlikhet och ekologi. Alltså har jag själv bidragit till att kritisera Sahlin.

Men det här som nu pågår dag ut och dag in! Hon framställs som inkompetent, svag och utan vare sig meriter eller talanger. Nästan oemotsagda kan ledande borgerliga politiker i sina angrepp håna henne för att inte kunna något om ekonomi (trots att hon som politiker upplevt mer än de flesta när det gäller ekonomisk dramatik) och hon nedvärderas med billiga associationer till Tobleroneskandalen.

Är det en kampanj som bedrivs? Ja, från Alliansens sida liknar det en kampanj. Det tragiska är att nästan samtliga medier hakat på det. Trots att alla som är insatta vet att så kallade förtroendemätningar kring en politiker inte säger nästan någonting - den som har makten gynnas, den som är i opposition missgynnas - körs dessa mätningar ut och rubrikerna talar om en Sahlin som inte är värd någonting. Det påverkar vanligt folks sätt att se på henne. Jag märker det på mig själv: jag börjar väva ihop psykologiska teorier om Mona Sahlin. Jag tänker att hon hade ett mål i karriären: att till slut i alla fall väljas till partiordförande. När hon sedan fick den posten, ja då var målet uppnått.

Men så kan det knappast vara: Hon är till hela sin varelse en politiker. I henne hoppades borgerligheten hitta en vänsterliberal som skulle förnya bort den klassiska socialdemokratiska välfärdsmodellen, men när hon valde att kompromissa i sitt eget parti blev borgerligheten besviken.

Hur orkar hon? Under sin karriär har hon fått utstå det mesta när det gäller medial uppståndelse och drev. Men vem vet. Till slut kanske folk tröttnar på nernötningen av Sahlin.

Göran Greider

Kommentarer
Sigge

Jag tror Greider – som vanligt – missat något väsentligt. Tack och lov, får man nästan lust att tillägga.

Han, liksom många andra vänsteranalytiker – speciellt i DD – utgår ifrån att sossarnas – och i det här fallet Monas – dåliga press inte har med något annat än pressen att göra.

Att det skulle finnas något i hennes agerande och agiterande – eller i sossarnas politiska budskap, och deras handlingar i praktiken – som förorsakar negativa skriverier och minskat väljarstöd, faller inte dessa propagandister in en sekund.

Vi får vara tacksamma för detta och hoppas att vi får fler befängda ”analyser”, likt den här, från Greider och andra. De enda som lär imponeras av dem är de som aldrig i livet skulle byta parti ändå. De viktiga marginalväljarna, de som avgör valen, låter sig knappas luras av så genomskinliga argument. Tvärt om är sannolikheten stor att de skapar misstänksamhet och drar ett löjets skimmer över avsändaren.

Den som är någorlunda eftertänksam – och varför skulle man annars vara marginalväljare – klarar säkert av att jämföra den beskrivning Greider ger av media med den egna upplevelsen av att läsa en tidning eller höra på nyheterna: Det är inte så att det försiggår ett ständigt hackande på sossarna eller Mona och ett ständigt fjäskande för Alliansen. Man fattar det om man bara håller lite koll. Skrivs det om Mona, så är det för att hon ger journalisterna något att skriva om. Hon får väl ompröva den taktiken om hon inte gillar det.

Att sen regeringen får större medieutrymme än oppositionen är bara så det är. Det var samma sak under Persson. Det hjälpte inte som bekant. Det händer helt enkelt mer för en regering som är värt att berätta. Och det är framförallt upp till en regering att reagera på alla händelser inom och utom landet och att kommentera dem. Detta borde vara självklarheter.

Hoppas bara, att vänstern fortsätter skylla sina motgångar på stygga journalister. Det borde effektivt hindra en kritisk analys av den egna politiken och problembeskrivningen, och på så sätt lägga en stabil grund för ett fortsatt långt borgerligt regeringsinnehav.

Bo Grahn
Går man in på ledande S-bloggar så pågår en mosning av Maud Olofsson och Centerpartiet. Så jag känner inte att Mona Sahlin är särskilt utsatt. Dessutom får inte vanlig kritik kopplas samman med personförföljelse.

arne. A
God förmiddag Greider. Nej det är inte personförföljelse i klass med Palme, den var vidrig såg den på nära håll o blev mycket rädd. G Persson såg jag inte men det är den förda politiken! Betong-S! Sviker man sina grundideal så kapitalt så får man stå sitt kast. M S är enbart en fortsättning på G Perssons politik som gynnar medelklassen FÖRST, sedan tror att de "gamla" s-röstarna följer med i rörelsen av bara farten nästan . Så är det inte många "äldre" , fd väljare har vaknat upp oj vi kan byta parti ..

Det finns ingen Folkrörelseanda kvar den försvann jag vet inte när, antagligen med Erlander men vet ej . Ungdomarna jag menar de runt 20 ser världen med andra ögon . Och många misstag har gjorts av politiker inom s facket mm och de får sitta kvar! Som om ingenting hänt.

Gör bara misslyckade larviga "pudlar. " en del får komma tillbaka sen de slickat såren som M S. En del får hög pension för att de fifflat eller begått ekonomiska brott som vanliga /vi är alla vanliga/ får betala dyrt för i många år. Och dessutom få en pension då de avgår så de kan leva gott som tack för ja vad då? M S är även mycket nonchalant , arrogant skolad i rörelsen så hon förstår inte , vill inte förstå . Hon kommer att bli en belastning för Sverige .Dessutom verkar hon "svag" vågade inte stå på egna ben för S utan måste ha stöd av 2 andra partier misstag. Hon drar inget lass det får andra göra. Att hon "talar så folk förstår" är att underskatta väljarna . De är klokare.

RättsPatos i Småland.
Mona och sossarna, det nya Sverigefientliga partiet.

Mohammed skall importeras hit, för han skall ha Kalles jobb, så Kalle kan må riktigt dåligt.

Töntig Mona-Midsommar på er alla.

jh
Kan det möjligen vara så att det stämmer; Jo hon är inkompetent (det delar hon iofs med merparten av det socialdemokratiska garnityret, att kunna något har länge varit ett stigma i denna illustra samling). Jo hon är svag. Nej hon har ingen koll på vare sin egen ekonomi och än mindre ett lands. Så jag vet inte om det skrivs något direkt utöver vad man kan konstatera själv.


”Landsförräderiet tar ny fart med Toblerone-Mona
Av demokratbloggen

Nu har sossarna hittat lösningen som kommer att göra partiet till minst ett 40 % parti i deras egna hallucinationsfebriga ögon. De hallucinerar fram drömmar på drömmar om att hitta sin tydliga målgrupp hos inkräktare som lanserat sig som flyktingar i vårt land, den trojanska hästen med andra ord!

Läs hela artikeln

Bevara folkhemmet
Folkhemmet är för länge sedan nerrivet och begravt. Det finns inte ett uns kvar av det som svenska folket uppnått med mycket möda och massor av politisk kamp, så vad är det för folkhem vi ska försvara?

Sossarna går ut med propaganda om att vi faktiskt har ett folkhem och det ska försvaras. Symtomatiskt nog så får folkhemmet illustreras av en liten kolonistuga, för det är väl snart den enda bostad som kan finnas kvar om landsförrädarna får hålla på.

Sossepartiet är lika mycket ett landsförrädarparti som moderaterna, så deras propaganda är genomfalsk. Det partiet importerar medvetet femte kolonnare och Muhammedanska kolonisatörer till vårt land och partiordföranden har konverterat till fiendens galna kult – Islam!

Så här gör muslimerna med de som inte vill vara muslimer.

Det är sånt här vi måste börja vänja oss vid. Den här personen på bilden är från Bangladesh och han ville inte vara Muhammedan, så nu finns det inte längre någon chans att ångra sig.

Nu är det inte bara sossepartiet som beter sig på detta landsförrädiska sätt. Alla partier i Sveriges riksdag gör samma sak.”


NU ÄR DEN KLAR!

Det tryckta sammandraget av vitboken har nu anlänt från tryckeriet och ett exemplar är på väg till envar som bidragit ekonomiskt till tryckningen, liksom till den som beställt exemplar fram t.o.m. måndag.
Sammandraget är på 184 sidor och kostar 60 kr + porto (33 kr).
Beställningar kan ske genom att sätta in 93 kr på
postgiro 80 73 30 – 6.

onsdag 23 juni 2010

Sverige som nation åt alla utom svenska folket


Sverige är en av de äldsta nationerna i Europa men detta tänker våra politiker och vänsterjournalisterna ändra på. EU:s bestämda mål är att nationalstaten skall försvinna och det är även våra svenska politikers mål. Då det gäller detta mål arbetar sjuklövern tillsammans. Vi behöver inte tvivla om den saken. Våra politiker avskyr sitt eget folk och den avskyn är numera ömsesidig, tror jag.

Ett folk som känner samhörighet med sitt land och sin kultur är trygga. Det är kanske därför som Sverige inte längre skall vara en nation utan bli en vasallstat i EU. Men vilken värdegrund skall gälla? Nysvenskarnas eller vi som är födda i landet?

Läs mer om EU och nationalstaten


”I sin lilla bok, The Need for Nations, skriver filosofen Roger Scruton att nation och nationalitet är en direkt förutsättning för demokrati och fredlig utveckling.

"Bara om människor har en stark känsla för vilka de är och inser varför de handlar på ett visst sätt och varför de handlat på rätt eller på fel sätt, då kan individen bli så engagerad i kollektiva beslut att den kan acceptera dem som sina egna", skriver han.

Det handlar således om grundläggande mänskliga rättigheter såsom åsikts- , yttrande- och mötesfrihet i första hand. Om en demokrati skall kunna fungera är dessa tre friheter en förutsättning för känslan av delaktighet och solidaritet.

Människor i demokratiska nationer ser därför varandra som grannar medan människor i stamsamhällen, där blodsband ofta gäller, endast ser varandra som de troende och de enda rättrogna, menar Scruton.

Stamsamhällets mentalitet finns bra beskrivet i det arabiska ordspråket: ´Jag och min broder mot vår kusin. Jag och min kusin mot världen . Scruton menar att detta ordspråk på ett tydligt sätt fångar den historiska erfarenheten i det muslimska Arabien. Och det ger en sammanfattande förklaring till varför demokrati aldrig slagit rot i den muslimska världen.”

Planerna för Sveriges undergång II

Här är andra delen i serien. Första delen kan du läsa här.

5. ÖCB planerar
Dåvarande ÖCB (Överstyrelsen för Civil Beredskap, numera Kris- och Beredskapsmyndigheten) utgav i juli 1995 en handbok för kommunernas beredskapsförberedelser (ISBN 91-7097-016-5).

Handboken som bygger på hot- och riskutredningen, lämnar kommunerna direktiv för ett 15-tal verksamhetsområden i händelse av kris och krig. Direktiven omfattar bl.a räddningstjänst, social- och hälsotjänst, el- och energiförsörjning men också flyktingverksamhet. Det senare handlar om Invandrarverkets (SIV) planer för att väsentligen öka mottagningskapaciteten vid tillströmning.

SIV skrev 1992-06-17, i samråd med civilbefälhavarna och länsstyrelserna, till landets alla kommuner att det är angeläget att de gör förberedelser för att med kort varsel ta emot extraordinärt antal flyktingar eller andra skyddssökande.

”Det kan då inte uteslutas att inströmningen överstiger SIV:s förmåga vilket ställer krav på andra rutiner och resurser i samhället. Hot- och riskutredningen belyser och lämnar förslag som innebär ökade skyldigheter för kommunerna. Regeringen kan lämna särskilda föreskrifter för verksamheten. Därtill kan civilbefälhavare och länsstyrelse med föreskrifträtt ålägga såväl länsstyrelserna som kommuner att ta emot och ta hand om flyktingar”.

Kommun bör planlägga för att motta asylsökande/hjälpsökande till ett antal som motsvarar 5 % av kommunens folkmängd senaste årsskiftet. Planeringen bör inriktas i huvudsak mot kollektivt mottagande. Registrering bör ske av de mottagna. Planeringen bör inriktas till minst sex månaders varaktighet.

Vidare säger direktivet att beredskap skall finnas att ta emot skyddssökande från andra delar av landet eller från grannkommuner. ÖCB uppmanar sålunda Sveriges kommuner att planera för att ta emot sammanlagt c:a 450 000-500 000 asylsökande i händelse av massflykt dvs. till ett antal som delbetänkandet (SOU 1993:89) säger att landet bryter samman!

6. Bestämmelser vid ”Massflykt”
Trots de skräckscenarier som utmålats i delbetänkandet ”Massflykt till Sverige” (SOU Fö 1992:03) så följer regeringen och kulturdepartementet upp med en proposition (Prop. 1993/94:94) vars senare del innehåller ”lagförslag till legal reglering av massflyktsituationer”.

Detta lagförslag, bestående av ett 30-tal paragrafer, innehåller bl.a. ”rekvisitionsrätt av fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten”.


I propositionen finns en förteckning över remissinstanserna men här finns ingen text vare sig i sammanfattning som i lagtexten som avslöjar slutsatserna i det tredje scenariot dvs. att det svenska samhället då kan bryta samman! Inledningen till lagtexterna säger följande.

En utlänning som rest in i Sverige från ett område där det råder väpnad konflikt eller kris av synnerligen allvarlig karaktär skall kunna beviljas tillfälligt vistelsetillstånd här. Det ankommer på regeringen att avgöra när man anser att ett sådant konflikt- eller krigstillstånd råder eller har upphört.

Ett vistelsetillstånd gäller under den tid som ett konflikt- eller kristillstånd enligt regeringens beslut består. Har beslutet varat i nio månader skall frågan om en förlängning av beslutet underställas riksdagens prövning inom en månad efter utgången av den tiden, eller om riksmöte inte pågår, från början av närmast följande riksmöte.

7. Bestämmelser om arbete vid ”massflykt”
En utlänning med vistelsetillstånd skall ha rätt till bistånd enligt bestämmelserna i lagen (1988:153) om bistånd till asylsökande m fl. Han skall vidare ha rätt till att arbeta inom sådana branscher och yrken som arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer i samråd med sammanslutningar av arbetsgivare och arbetstagare. Han skall inte ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620) och inte heller kunna folkbokföras här eller skrivas in i försäkringskassa. Rättshjälp via offentligt biträde får endast förordnas om det finns starka skäl.

§ 9 En utlänning med vistelsetillstånd enligt denna lag får arbeta under tillståndstiden i sådana branscher och yrken som arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer efter samråd med sammanslutningar av arbetsgivare och arbetstagare.

Bestämmelsen i § 9 säger att utlänningar som når landets gränser under extrema massflyktssituationer också har rätt att arbeta här under vistelsetiden! Enligt tredje scenariot, i ”Massflykt till Sverige” (SOU Fö 1992:03), anländer under en sex månadersperiod ca 500 000 människor! Man antar vidare att många av dem är svårt sjuka och undernärda! Nu ges helt plötsligt samtliga rätt att arbeta i landet!

Diskrimineringsombudsmannen
Det finns naturligtvis starka skäl att anta att lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet också skulle nyttjas flitigt! Vad säger svenska folket om denna bestämmelse, om man nu känner till den?

§ 15 En utlänning som anser sig behöva skydd även efter det att hans vistelsetillstånd upphört eller återkallats eller som annars anser sig böra få stanna här, har hos Statens Invandrarverk ansöka om eller upprepa en ansökan om asyl- eller uppehållstillstånd på annan grund enligt utlänningslagen (1989:529).

Ansökan som nu sagts hindrar inte verkställighet enligt § 8, om inte Invandrarverket förordnar annat (inhibition). Förordnande om inhibition får meddelas endast om det är sannolikt att ansökan om uppehållstillstånd kommer att bifallas.

Med andra ord, även efter det att regering och riksdag anser att konflikten eller krisen som orsakade massflykten har upphört, införs bestämmelser så att de omfattades av den särskilda lagen har möjlighet att tvinga sig kvar i landet! De har dessutom möjlighet att arbeta här och tvinga sig in på arbetsmarknaden med hjälp hela batteriet med lagar om etnisk diskriminering!

Fortsättning följer

Läs Medlöparnas förräderi av den utmärkta journalisten Julia Caesar


VÅGA VARA SVENSK och KOM IHÅG!! Sverige är den enda plats på jorden som vi kan kalla vår plats på jorden.

tisdag 22 juni 2010

Svenska folkets fiender - 349 riksdagsmän


Onsdagen den 2 juni röstade Sveriges Riksdag första gången om att svenskt medborgarskap för att kunna åtnjuta de rättigheter som vi medborgare kunnat påräkna HELT ska förlora sin betydelse till förmån för det kaotiska, efterblivna multikulti-samhället! Den andra omröstningen skall sedan forceras fram efter valet så att lagen skall gälla redan 2011.

Mångkulturen skrivs in i grundlagen.

Från demokratbloggen:
”Förändringarna i regeringsformen innebär bland annat att ”ensamkommande flyktingbarn” till viss del nu får fler grundlagsskydd än tidigare. På samma gång omöjliggörs en politik som kräver assimilering av invandrare då dessa får grundlagsskyddade rättigheter att slippa försvenskas och lära sig det svenska språket. Ett helt nytt tillägg till regeringsformen lyder:

"Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv ska främjas. ”En liknande reglering infördes 2002, men då gällde att det etniska samfundslivet ”bör” främjas. Nu är paragrafen istället tvingande.

Svenskar får samma rättigheter som illegala invandrare: Regeringsformen ändras också så att den i flera fall inte längre endast omfattar svenska medborgare. Konsekvent byts ordet ”varje medborgare” ut mot ”var och en” i den svenska författningen. På så vis omfattas invandrade utlänningar, legala såväl som illegala."

Ordet Medborgare kommer att försvinna i den omarbetade grundlagen. En logisk följd av att utlänningar från den dag de satt sin fot på svensk (?) jord sedan decennier automatiskt haft "rätt" till allting, ja t.o.m. större "rättigheter" och bidrag än infödda eller helt assimilerade invandrare som arbetar.

Vapenvägraren som av "religiösa" skäl inte ville göra värnplikten. Nu skickar han svenska unga män och kvinnor i döden.

Ovanstående bör man tänka på i dessa dagar, då kommunerna som det sägs ”ska definieras” men inte bestämma skatterna utan det gör staten. Enligt vapenvägraren Sten Tolgfors, numera försvarsminister, ska svenska soldater vara kvar i Afghanistan till 2017. Andra länder, t.ex. Kanada ska ta hem sina soldater redan nästa år.

Vi har inget försvar som kan kallas försvar och det är speciellt sagt från ÖB:s sida att kvinnor och invandrare ska prioriteras. Man bör tänka på att det försvar som nu har skrotats har betalats av svenska folket i decennier.

Den "godaste" av landsförrädarna

Svenska folket måste förstå nu inför detta val att våra ”folkvalda” inte längre är svenska folkets vänner utan dess värsta fiender.Per Svensson, journalist, som anser att Sverige är en kulissPM Nilsson, som för 11 år sedan uttalade att det var meningslöst att vara svensk. Han har säkert inget emot att "flytta"!
Vi får inte skänka bort vårt land utan se till att de politiker och journalister som driver propagandan om mångkultur förpassas till de länder som de så ömt förespråkar.

VÅGA VARA SVENSK och KOM IHÅG! Sverige är den enda plats på jorden som vi kan kalla vår plats.
Här följer ett inlägg som bör läsas om och om igen och fundera på vad det verkligen betyder.

Planerna för Sveriges undergång

Av demokratbloggen
Den här artikeln har publicerats tidigare och har även varit införd i min andra blogg, demokratbloggaren, men relanseras här på Demokratbloggen eftersom det är en viktig artikel och kan ses som en snabbkurs i svensk politik de senaste decennierna.
Artikeln delas här upp i fyra delar som i en följetång eftersom den är lång och man kan behöva tid att smälta den. Här är i alla fall Del I.

1. Allmänt och bakgrund
Detta är ett inlägg som publicerades på förutvarande exilen år 2002. Det var sålunda för 15 år sedan tankarna dök upp hos politikerna att beslagta svenska folkets sommarstugor i händelse av ”massflykt”. Frågan ställdes här på nuvarande exilen om tankar tidigare hade funnits hos politikerna att konfiskera svenska folkets bostäder, jovisst har det så; Först publicerad i dåvarande tidskiften ”Fri Information”.

Den borgliga regeringen gav 21 dec 1992 chefen för försvarsdepartementet (FöD) i uppdrag att kalla samman en kommitté med uppgift att reda ut påfrestningar för samhället i fred samt vissa frågor inom totalförsvarets civila del vid massflykt av asyl och hjälpsökande. (Fö 1992:03 och prop. 1993/94:94).

Kommittén antog namnet ”Hot- och riskutredningen” med Eric Krönmark som ordförande. Därutöver knöts ett stort antal sakkunniga personer som ej omnämns här. Huvudbetänkandet som utgavs i januari 1995 har döpts till ”Ett säkrare samhälle” (SOU 1995:19). Därutöver gavs åtta delbetänkanden ut. Detta inlägg fokuserar delbetänkandet från 1993 med titeln ”Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande” (SOU 1993:89) samt huvudbetänkandet.

Vi belyser också den verksamhet som dåvarande ÖCB (Överstyrelsen för Civil Beredskap) ålade länsstyrelser och landets kommuner, nämligen att utforma planer som med stor säkerhet skulle leda till Sveriges undergång.

2. Massflykt till Sverige
(SOU 1993:89)


Enligt utredningsdirektiven valde kommittén att beskriva olika scenarion som avsåg att belysa påfrestningar och risker i det fredstida samhället. När det gäller s.k. ”massflyktsituationer” behandlas tre scenarion i delbetänkandet. Här skildras händelseförlopp grundade på olika antaganden om antal människor som kommer till Sverige för att begära hjälp.

Utredningen vill framhäva att scenariot är exempel på händelser i andra länder som utsätter det svenska samhället för stora påfrestningar. De överväganden som gjorts visar att händelser som kan orsaka massflykt inte är otänkbara.

Utformningen av scenarion har skett med företrädare för ett antal statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner, företag och organisationer som skulle beröras av händelseförloppen. Många remissinstanser har framhållit att beskrivningarna enligt deras uppfattning är realistiska. Ingen av dem har haft några allvarliga invändningar mot utredningens bedömningar eller förslag.

Delscenario 1 – antar att nya makthavare har tagit över i Ryssland.

Efter en tids aggressiv utrikespolitik går den ryska armén in i de baltiska staterna. Omfattande utrensningar sker bland politiker och tjänstemän som deltagit i frigörelsen några år tidigare. Det politiska systemet krossas. Det antas att ca 50 000 asylsökande under en vecka i februari kommer till svenska hamnar via småfartyg.

Delscenario 2 – beskriver, utöver 50 000 asylsökande, hur 150 000 hjälpsökande tar sig till Sverige under sammanlagt fyra månader.

Delscenario 3 – antar att efter en lång period av sträng kyla och stor brist på livsmedel att ca 500 000 hjälpsökande skulle komma till Sverige under en tid av ca 6 månader. På samma gång sprids ryktet att en allvarlig olycka har inträffat i ett kärnkraftverk utanför Moskva.

Man antar vidare att ett stort antal massflyktingar har smittsamma sjukdomar som får den svenska sjukvården att kollapsa.

I alla tre scenarion beskrivs hur svenska myndigheter skall agera i enlighet med i förväg uppgjorda planer som eskalerar allt efter massflyktingarnas antal och kondition. Regeringen gör i samband med sitt beslut kraftfulla uttalanden riktade till myndigheter, organisationer och enskilda och uppmanar dem att på olika sätt hjälpa till.

Regeringen kallar också samman cheferna för Invandrarverket, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Socialstyrelsen, Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap, Räddningsverket, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

Kommunförbundet rekommenderar kommunerna att ta på sig ansvar för de uppgifter som krävs. Kustbevakningen och försvarsmakten skall övervaka trafiken till sjöss men har inte någon möjlighet att övervaka enskilda fartyg på grund av deras antal.
Trots massmediernas rapportering är många svenskar negativa till mottagandet.
Rikspolisstyrelsen kallar in beredskapspoliser enligt en i förväg uppgjord plan. Invandrarverket (det kallades så) kommer överens med kommuner om inkvartering i första hand genom rekvisition av olika kommunala sport- och idrottsanläggningar.
Landstingen överväger att tömma vårdavdelningar på länssjukhus för att kunna ta hand om hjälpsökande och smittade. Att hjälpa både svenskar och hjälpsökande klarar man inte av.

Länsstyrelserna får så småningom allt svårare att ordna förläggningar med sanitära utrymmen och möjligheter till utspisning. Invandrarverket får i samverkan med Socialstyrelsen och med företrädare för kommunerna i uppdrag att utveckla planer för härbärgering och utspisning av massimmigranterna. Med stöd av lagstiftningen kan rekvirering av svenskarnas fritidshus kunna komma i fråga.

Lämpliga hamnar på ostkusten namnges som fartyg kan angöra: Gävle, Norrtälje, Stockholm, Nynäshamn, Oxelösund, Oskarshamn, Kalmar, Nävekvarn, Arkösund, Västervik, Slite, Fårösund, Böda, Karlskrona och Ystad. Massimmigranterna transporteras på snabbaste sätt till olika i förväg iordningställda hjälpcenter.

Givetvis har människosmugglarna redan skaffat sjökort över infarterna! Svenska myndigheter ger ej enbart signaler till människosmugglarna om lämpliga hamnar. Genom sina budskap ger man kuppmakare i olika länder besked om att det är fritt fram att rensa upp bland oppositionella. De drivs på flykt och tas emot i Sverige!

I slutsatserna kring det tredje scenariot (500 000 asylsökande) antar man med fog att det svenska samhället havererar av påfrestningar och oroligheter i landet icke minst orsakad av en explosionsartad kriminalitet. Sjukvården klarar ej av anstormningen utan bryter på sina ställen samman. Man befarar att ett stort antal bank- och butiksrån kommer att äga rum. Demonstrationer och andra opinionsyttringar mot verksamheten antas förekomma i stor omfattning på många orter.

Liksom tidigare tror sig regering och myndigheter kunna ”informera” bort den svenska befolkningens motstånd genom kraftfulla insatser av massmedia. Man säger att: ”behovet av information kommer att vara mycket stort såväl på lokal som på central nivå”. Varför skulle den svenska befolkningen vara mer benägen att tro på den propaganda som sprids i en massflyktsituation när den djupt misstror dagens informationskampanjer.

3. Huvudbetänkande
(SOU 1995:19)

Trots huvudbetänkandets titel: ”Ett säkrare samhälle” ger innehållet all anledning till oro. Avsnittet ”Utvecklingen i Sverige på 5-10 års sikt” bekräftar farhågorna Fri Information varnat för i många år.

Invandrarna söker sig i stor utsträckning till de tättbefolkade områdena, framför allt storstäderna. De strävar efter kontakt med landsmän. Svårigheterna för invandrare att etablera sig i mindre orter, där det är ont om arbetstillfällen, är höga. Samtidigt innebär koncentrationen av invandrare att svenskar som bor där väljer att flytta.

Kontakterna med det svenska samhället kan för många bli mycket begränsade. Under senare delen av 1980-talet och 1990-talet har allt fler utomeuropeér sökt sig till Sverige. De kommer från förhållanden som avsevärt skiljer sig från det svenska samhället. Klyftorna mellan olika befolkningsgrupper växer. Polariseringen och segregeringen växer i samhället.

Skillnaderna ökar även mellan bostadsområden i tätorterna. En del grupper, framför allt yngre, tar avstånd från samhällets normer. Benägenheten att ta till våld sprider sig. Våldet accepteras i stigande utsträckning inom olika grupper. Tillgången till vapen ökar hos de våldsbenägna och kriminellt belastade. Utvecklingen riskerar att sprida sig.

4. Försvarsmakten

Utformningen av Försvarsmakten styrs i första hand av kraven på förmåga att möta ett väpnat angrepp, varifrån det än kommer. Försvarsmakten skall verka stabiliserande på den säkerhetspolitiska miljön i norra Europa, bland annat genom sin förmåga att hävda svenskt territoriums och luftrums integritet under grundberedskap.

Totalförsvaret har enligt huvudbetänkandet (SOU 1995:19) att i framtiden möta en betydligt bredare hotbild bl. a: ”regionala konflikter som utgör ett hot mot internationell säkerhet och stabilitet. Sådana konflikter kan uppstå även i Sverige exempelvis beroende på etniska eller religiösa motsättningar.” Det är ju knappast lojala svenska protestanter som antas svara för religiösa konflikter.

Skillnader i den ekonomiska utvecklingen mellan regioner anses också som ett hot. Därutöver upptas ett brett spektrum av andra hot än de rent militära, exempelvis massflykt, terrorism, sabotage, internationell kriminalitet, miljökatastrofer och avbrott i försörjningen med viktiga förnödenheter.

Fortsättning följer…


Här kan ni ta del av Julia Caesars söndagskrönika: Flykten från mångkulturen

söndag 20 juni 2010

Sverige är svenskarnas land - våga vara svensk

Kulturberikarna - de ensamkommande flyktingbarnen!

Från Snaphanen

En sorts medlöpare är de som vanligen går under beteckningen ”den intellektuella eliten”. Av dem väntar man sig gärna att de ska besitta en viss moralisk resning. Det är tyvärr en illusion. Intellektuell begåvning är ingen garanti för sunt förnuft och hederlighet. Tvärtom, av den intellektuella eliten kan vi vänta oss den största ohederligheten och de grövsta lögnerna och bedrägerierna. Högutbildade, intellektuella människor har i allmänhet de starkaste psykiska försvarsmekanismerna. Förnekande är den vanligaste. Förnekandet blockerar förmågan att ta in verkligheten. Sanningen förvrängs. Förnekandet gör det fullt möjligt att betrakta en svart vägg och bestämt hävda att den är röd. Eller vit... "


Det var mycket om Sverige och svenska folket igår vid Kronprinsessan Victorias bröllop. Kungen tackade svenska folket för det stöd som Victoria och Daniel fått. Kronprinsessan gjorde detsamma och även hennes svärfar tackade svenska folket. Det måste ha retat Jan Björklund, Carl Bildt, Maud Olofsson, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson m.fl. Dessa förrädare som vill ta död på nationen Sverige. Där satt de alla, medlöparna. Då går det bra att vara svensk. Äta gott och frottera sig med ”överklassen”. Man mår illa av falskheten och att se de representanter som är svenska folkets. Vi kan bättre och det gäller att få fram människor ur ”de svenska leden” inför riksdagsvalet.

GRUNDLAGEN som glömdes


Slöjförbud.

Successionsordningen förbjuder alla ”kätterier” mot den rena evangeliska läran.

Det finns ett ämbete i Sverige som ingen muslim i världen kan få. Såväl kronprinsessan som hennes blivande make måste nämligen fördöma islam – annars förlorar de sin plats i successionsordningen. Nu rasar vänsternyhetsbyrån TT mot kravet.

Enligt 1809 års successionsordning ska kungahuset vara av den ”rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”. Annars är man ”från all successionsrätt utesluten”.

”Otidsenligt!” skanderar debattörerna… eh jag menar journalisterna på TT och konstaterar i sin ”nyhet” att ”alla kätterier” fördöms, bland annat de som ”muhammedanerna” gör sig skyldiga till.

– Det är klart att i ett land som nu har en stor muslimsk minoritet kan det vara stötande, säger Olof Ruin, professor i statsvetenskap och grundlagsexpert.
TT menar också att ”expertis” frågar sig om man borde ändra i grundlagen.

Riksdagen ändrar för närvarande grundlagen på en rad punkter. Bland annat blir kravet på mångkultur grundlagsfäst och EU blir inskrivet på ett tydligare sätt i regeringsformen. En annan förändring är att militär får sättas in mot svenska medborgare, vilket är en fråga som blivit högaktuell sedan ”nya svenskar” bränt ned stora delar av Stockholms förorter i veckan. Men någon idé om att inkludera islam i successionsordningen talade man aldrig om i grundlagsutredningen. Den dag Sverige byter till ett islamiskt statsskick så behöver ändå hela successionsordningen göras om enligt mer eller mindre teokratisk modell.
Från signaturen WN.

Nationalsången
Text: Richard Dybeck, 1844
Musik: Folkmelodi från Västmanland

1
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

2
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

3
Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära,
Din fana, högt den bragderika bära.

4
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Ett litet tips. På bloggen Aktualia kan man ladda ner flygblad i olika format att sätta upp som affischer eller dela ut. Bl.a. Återuppvaknandet del 1-4 och Julia Caesars alla krönikor.

Vad är svensk kultur?